AllMyNotes Organizer Deluxe Edition 3.24

AllMyNotes Organizer Deluxe Edition 3.24

Vladonai Software – 5,1MB – Shareware – Windows
AllMyNotes Organizer - keep all your Notes secure and easy to reach. All Notes stored in a single, encrypted file, and can be grouped into flexible tree structure. The easiest way to keep all your Notes organized on your PC. Capturing notes, ideas, and diaries has never been so enjoyable before! Ideal for capturing notes, diaries, thoughts, ideas, letters, links, contacts, addresses, quotes, goals, passwords, access codes, and simply unlimited number of other things. Major features: Instant Search, RichText editor, Encrypted data storage, Access Restriction by Password, Password Generator Utility, Icons, Tasks, Free-form tree, Automatic Backups, Skins, Multilingual, Import and Export.

Tổng quan

AllMyNotes Organizer Deluxe Edition là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Vladonai Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AllMyNotes Organizer Deluxe Edition là 3.24, phát hành vào ngày 13/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/02/2010.

AllMyNotes Organizer Deluxe Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,1MB.

AllMyNotes Organizer Deluxe Edition Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AllMyNotes Organizer Deluxe Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có AllMyNotes Organizer Deluxe Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Vladonai Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản